اختصاصی جت

جت شخصی خرید

رزرو جت اختصاصی به دمشق

رزرو جت خصوصی به باکو

رزرو جت خصوصی به دوحه

رزرو جت خصوصی به عمان

رزرو جت شخصی

کشورهای بدون ویزا

Top Reasons to Fly Private Jets

contact for private jet book

Stratus

Elevating Business Jet Travel​

Choose Stratus for an unmatched private jet charter experience. Our commitment to excellence, personalized service, and unwavering dedication to your comfort and convenience sets us apart. With a focus on luxury, efficiency, and tailored experiences, we ensure that every aspect of your journey with Stratus is seamless and extraordinary. Our experienced crew and access to a global network of airports promise a journey that is nothing short of exceptional. Elevate your travel experience with Stratus, where the sky is not the limit.
int2 min at Stratus Private Jet
Elevating Business Jet Travel

About us

Stratus redefines business jet charter by combining simplicity, speed, and luxury. We cater to last-minute business trips, leisurely getaways, and special event travels with unparalleled customer service. Our approach puts you in control, ensuring a seamless, luxurious travel experience. Stratus transforms business jet travel, making it accessible, flexible, and customer-centric. Experience the luxury of convenience and excellence in flight with Stratus.
By the Numbers

Stratus in Perspective

2023
FOUNDING YEAR
1000
HAPPY COSTUMERS
5
COMPANY WORK WITH US
3
OFFICES
30
TEAM MEMBERS
5
Fleets